VISPĀRĒJIE NOTEIKUMI

Konkursa organizatori pastāvīgi nosaka tiesnešu brigādes sastāvu, uzstāšanās nominācijas, dalībnieču skaitu katrā nominācijā un konkursa sarakstu. Konkursa saraksts tiek publicēts konkursa mās lapā sadaļā „Programma”.

Organizators patur tiesības neorganizēt konkursu nominācijās, kurās dalībai iepriekšējā reģistrācijā ir pieteikušās mazāk par 5 dalībniecēm. Galīgais konkursa nomināciju sastāvu un atlases kārtu katrā nominācijā skaitu nosaka pēc pieteikumu dalībai konkursā pieņemšanas pabeigšanas.

Atbilstoši iepriekšējās reģistrācijas rezultātiem Organizators var nozīmēt atlases kārtas jebkurā no nominācijām. Galīgo atlases kārtu skaitu un to norises kārtību nosaka pēc reģistrācijas pabeigšanas.

Uzvedības konkursa laikā noteikumi

Nav atļauta nekorekta un neprofesionāla uzvedība attiecībā pret organizatoriem, tiesnešiem un citiem konkursa dalībniecēm.

DALĪBNIECES

1. Dalībniecēm atļauts uzstāties tikai pēc iepriekšējās reģistrācijas.

2. Dalībniece nevar divreiz uzstāties vienā nominācijā.

3. Uzstāties konkursā nav atļauts dalībniecēm, kas Organizatoram savlaicīgi nav iesniegušas savu muzikālo pavadījumu.

4. Uzstāties konkursā nav atļauts dalībniecēm, kurām nav kostīmu.

5. Dalībniecēm, kurām nav iepriekšējās reģistrācijas, atļauts piedalīties konkursā tikai, ja organizatori var nodrošināt šādu tehnisku iespēju.

6. Nominācijās ar vecuma ierobežojumiem dalībnieču vecums tiek rēķināts pēc pilnu gadu skaita konkursa norises brīdī. Organizators patur tiesības pieprasīt dokumentālu dalībnieces vecuma apstiprinājumu (pases/dzimšanas apliecības uzrādīšanu). Dalībnieces atteikšanās apstiprināt norādīto vecumu dokumentāli gadījumā dalībnieces iesniegtā informācija tiek uzskatīta par nepatiesu, un dalībniecei tiek liegta iespēja piedalīties konkursā.

7. Dalībniece uzņemas atbildību reģistrācijas laikā iesniegtās informācijas patiesumu. Gadījumā, ja pirms apbalvošanas nominācijā Organizatoriem kļūst zināms par pārkāpumiem, tad nepatiesu informāciju sniegušajai dalībniecei tiek liegta iespēja piedalīties konkursā, bet starta iemaksa netiek atgriezta.  Nekādas pretenzijas par norādītās informācijas apšaubāmību pēc konkursa norises Organizators nepieņem.

8. Katra dalībniece patstāvīgi izvēlas savu nomināciju, lai piedalītos atbilstoši šo noteikumu kritērijiem.   

VIESI, PASNIEDZĒJI UN PAVADOŠĀS PERSONAS

1. Konkursa norises laikā pavadošo personu atrašanās grimēšanas telpā nav atļauta.

2. Dalībai nominācijā „Grupas” reģistrētā kolektīva pasniedzējam ir tiesības bez maksas pameklēt konkursa norises vietu. Informācija par iepriekšminēto personu tiek norādīta reģistrācijas anketā. Pasniedzēju ierašanās konkursa norises vietā notiek pēc saraksta.

3. Visi konkursa viesi un skatītāji konkursa ieejas biļeti iegādājas no organizatoriem.

4. Konkursa goda viesiem un sponsoriem Organizatori nodrošina bezmaksas ielūgumus.

TIESĀŠANA

1. Konkursa tiesnešu brigāde sastāv no galvenā tiesneša un līniju tiesnešiem. Galvenais tiesnesis var savienot šo amatu ar līniju tiesneša amatu.

2. Līniju tiesnešu atlasi veic konkursa Organizatori.

3. Katras dalībnieces konkursa dejas vērtēšanu veic līniju tiesneši, pamatojoties uz šajos noteikumos izklāstītajiem kritērijiem.

4. Konkursa deja tiek vērtēta muzikālā pavadījuma skanēšanas laikā no tā skanēšanas sākuma līdz beigām.

5. Rezultātu aprēķināšanu veic skaitīšanas komisija.

6. Skaitīšanas komisijas rezultātu noteikšana notiek pēc katra tiesneša katrai finālistei (duetam, grupai) izlikto punktu skaita.

7. Atlases kārtās un konkursa finālos tiesāšana ir slēgta. Konkursa rezultāti katrā konkursa nominācijā tiek publicēti konkursa mājas lapā 5 dienu laikā no tā norises datuma.

8. Tiesāšanas laikā nav atļauta dalībnieču un tiesnešu komunikācija.

9. Galvenajam tiesnesim un līniju tiesnešiem aizliegts komentēt citu tiesnešu izliktās atzīmes.

UZSTĀŠANĀS KĀRTĪBA

Konkursa dalībnieču iziešanas uz skatuves kārtība tiek noteikta izlozes ceļā reģistrācijas laikā konkursa dienā. Dalībniecēm, kas uzstājas divās nominācijās pēc kārtas, uzstāšanās kārtība var tikt mainīta pēc viņu lūguma, ņemot vērā kostīma nomaiņai nepieciešamo laiku. Atlases kārtās, kas notiek dalībnieču mūzikas pavadījumā, dalībnieces pa vienai uzstājas uz laukuma. Konkursa dejas ilgumu atsevišķi katrai nominācijai nosaka šie Noteikumi.  Nominācijās „Grupas” (folklora), „Grupas” (šovs) atlases kārtas nav paredzētas. Solo nomināciju finālos dalībnieces uz laukuma uzstājas pa vienai. Gadījumā, ja dalībniece nav gatava uzstāties ar konkursa deju tam paredzētajā laikā, tad viņa to izpilda saskaņā ar pārdejošanas noteikumiem. Ja dalībniece neierodas uz pārdejošanu, viņa tiek atstādināta no dalības konkursā. Šajā gadījumā reģistrācijas iemaksas netiek atgriezta.

KONKURSA DEJAS IZPILDES LAIKĀ AIZLIEGTS:

» izmantot asistentu, skatītāju un tienešu palīdzību; » izmantot aksesuārus, kas sakarā ar savu uzdevumu dejas laikā var sabojāt grīdas segumu; » dejas laikā izmantot līstošus šķidrumus, sīku priekšmetu izkaisīšanu un veikt citas darbības, kas var traucēt citu dalībnieču priekšnesumiem; » izmantot aksesuārus, kam nav nekādas saistības ar deju, atklātu liesmu, kukaiņus, dzīvniekus; » iziet ārpus deju grīdas robežām (iziešana no skatuves skatītāju zālē, aiziešana aiz kulisēm konkursa dejas izpildes laikā un tml.); » striptīza elementu izmantošana dejā.

PĀRDEJOŠANA

1. Lēmumu par pārdejošanu pieņem Galvenais tiesnesis.

2. Pārdejošana ir iespējama:

1. ja no dejas sākuma ir pagājušas mazāk par divām minūtēm un dalībniecei konkursa dejas izpildes laikā ir atpogājusies daļa kostīma, kā rezultātā viņa nevar turpināt deju (tikai saskaņā ar Galvenā tiesneša lēmumu);

2. ja Organizatora vainas dēļ ir radušās problēmas ar muzikālo pavadījumu (ieslēgts nepareizs pavadījums, radušās tehniskas problēmas un tml.).

3. Pārdejošana sakarā ar kostīma problēmām dalībniecei tiek atļauta ne vairāk par vienu reizi konkursa laikā.

4. Ja rodas nepieciešamība pārdejot atlases kārtas norises laikā, kad dalībnieces uz laukuma uzstājas pa vienai, dalībniece, kas pieprasa pārdejošanu, uzstājas pēdējā.

5. Pārdejošana notiek tieši pēc kārtas, kurā radusies nepieciešama pārdejot.

6. Ja no dalībnieces atkarīgu iemeslu dēļ pārdejošana tieši uzreiz pēc kārtas nav iespējama, pārdejošana nenotiek.

MUZIKĀLĀS KOMPOZĪCIJAS NODROŠINĀŠANAS DALĪBNIECES PRIEKŠNESUMAM KĀR'TIBA

1. Konkursa dienā katra dalībniece (duets, grupa) iesniedz Organizatoram vismaz 2:00 min. garu konkursa dejas muzikālo pavadījumu.

2. Diskus ar muzikālo pavadījumu dalībnieces iesniedz Organizatoru atbildīgajai personai.

3. Nomināciju, kurās visas konkursa dejas tiek izpildītas dalībnieču iepriekš sagatavoto muzikālo kompozīciju pavadījumā, dalībnieces diskus iesniedz reģistrācijas konkursa dienā laikā.

4. Nomināciju, kurās notiek atlases kārtas organizatoru nodrošinātās mūzikas pavadījumā, dalībnieces savus diskus iesniedz pēc atlases kārtas rezultātu paziņošanas.

5. Muzikālā pavadījums tiek nodrošināts uz audio kompaktdiska (audio CD). Disks tiek iesniegts parakstītā aploksnē vai cietā futlārī ar uzrakstu. Uz kastes vai aploksnes uzraksta ir jābūt diska nosaukumam. Arī pats disks ir jāparaksta.

6. Diskā ir jābūt ierakstītai tikai vienai konkursa kompozīcijai.

7. Mūzikas diskam jāpievieno detalizēta informācija:

1. dalībnieces vārds un uzvārds;

2. no kura konkursa dejas brīža jāieslēdz muzikālais pavadījums: „izgājiens ar mūziku” (proti, mūzikas ieslēgšana, pēc tam dalībnieces izgājiens) vai „iziešana no punkta” (proti, dalībnieces izgājiens, pozēšana, pēc tam mūzikas ieslēgšana);

3. konkursa dejas ilgums, ja tā ilgst mazāk par noteikto maksimālo ilgumu.

8. Muzikālais pavadījums tiek ieslēgts no iesniegtās muzikālās kompozīcijas pirmās sekundes. „”Pārtīšana”, ieslēgšana no kaut kādas sekundes netiek veikta.

9. Ja muzikālais pavadījums ilguma ziņā pārsniedz maksimālo un konkursa reglamentā noteikto uzstāšanās laiku, tad pēc noteiktā laika iztecēšanas muzikālais pavadījums plūdeni tiek izslēgts.

10. Muzikālais pavadījums, kas ierakstīts MD (mini diskā), CD-RW, DVD vai CD, nevis audio CD formātā, netiek pieņemts.

11. Ierakstot kompaktdisku uz datora, nepieciešams izslēgt multisesijas izveidošanas funkciju un aizveriet disku tālākai ierakstīšanai.

12. Dalībnieces, kas savlaicīgi konkursa organizatoriem nav iesniegušas muzikālo pavadījumu, netiek izsauktas uz laukumu konkursa dejas priekšnesumam un tiek atstādinātas no turpmākās dalības konkursā.

Konkursa dalībnieces diskvalifikācijas gadījumā par konkursa noteikumu neievērošanu, kā arī par konkursa dalībnieces atteikšanos uzstāties, kavēšanos, negatavību priekšnesumam, konkursa dalības maksa netiek atgriezta.   

Visas tiesības aizsargātas © 2016 ELHANA.LV